Huishoudelijk reglement LTTV Scylla

Algemeen

Artikel 1.

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. de vereniging: de Leidse tafeltennisvereniging Scylla;
b. het bestuur: het bestuur van de vereniging;
c. de algemene vergadering: de algemene vergadering van de vereniging;
d. de bond: de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) dan wel een andere bond waarbij de vereniging zich aansluit.

Artikel 2.

De leden zijn onderworpen aan:
a. de statuten van de vereniging;
b. het huishoudelijk reglement, het tuchtreglement en het bestuursreglement drank- en alcoholwet van de vereniging, alsmede aan elk ander door de algemene vergadering vastgesteld reglement;
c. besluiten van de algemene vergadering;
d. besluiten van het bestuur, zolang de algemene vergadering deze niet heeft herroepen of gewijzigd.

Lidmaatschap

Artikel 3.

a. Wie als lid wil worden aangenomen, geeft zich op met een daartoe bestemd formulier op de website. Voor wie de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, is de toestemming van een der ouders of voogden vereist. Het bestuur besluit of men als lid van de vereniging kan worden toegelaten.
b. Indien het lidmaatschap door het bestuur wordt geweigerd, kan de betrokkene bezwaar maken bij de algemene vergadering.
c. Het bestuur kan een persoon aanwijzen die namens het bestuur de ledenadministratie beheert.
d. Alle leden zijn verplicht bij verandering van adres daarvan onmiddellijk mededeling te doen bij het bestuur dan wel degene die de ledenadministratie beheert.

Contributie

Artikel 4.

1. De algemene vergadering stelt jaarlijks de hoogte van de contributie vast. Indien daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jeugdleden en seniorleden, zijn jeugdleden de leden die volgens de regels van de bond mogen deelnemen aan de jeugdcompetitie.
2. De leden zijn verplicht voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar de voor hen vastgestelde contributie en de aan de bond verschuldigde contributie te voldoen. Het bestuur kan hiervan in individuele gevallen ontheffing verlenen en een andere betaalregeling treffen.
3. Indien de contributie niet binnen de in lid 2 genoemde termijn wordt voldaan, wordt door het bestuur een datum vastgesteld, de vervaldatum, voor welke de betaling moet plaatsvinden. Vindt de betaling niet voor deze vervaldatum plaats, dan is het lid uitgeslotenvan deelname aan de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
4. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is hij wettelijke rente, incassokosten en eventuele kosten van advocaat en/of deurwaarder verschuldigd.

Artikel 5.

De contributie voor nieuwe leden die zich in de loop van een verenigingsjaar opgeven, bedraagt 1/12 van de jaarcontributie maal het aantal hele maanden dat het verenigingsjaar nog duurt.

Donateurs

Artikel 6.

Om donateur te worden dient men zich tot het bestuur te wenden. Het bestuur bepaalt het minimumbedrag der donatie.

Bestuur

Artikel 7.

a. Het bestuur is voor alle handelingen, de vereniging betreffende, verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.
b. Tegen een besluit van het bestuur kan een belanghebbende bij dat besluit bezwaar maken bij de algemene vergadering. De wijze waarop de algemene vergadering bijeen wordt geroepen, is geregeld in de statuten.

Commissies en functionarissen

Artikel 8.

1. De vereniging kent
a. een technische commissie;
b. een communicatiecommissie;
c. een commissie ledenwerving;
d. een beheerscommissie gebouw;
e. een financiële commissie.

2. De leden van de commissies worden benoemd door het bestuur.

Artikel 9.

De technische commissie is in overleg met de trainers van de verschillende groepen verantwoordelijk voor de samenstelling van de teams die aan de competitie deelnemen en van de verschillende trainingsgroepen.

Artikel 10.

1. De financiële commissie bestaat uit twee personen. De leden van de financiële commissie worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van twee jaar. Zij worden benoemd volgens een rooster volgens welk elk jaar één lid van de financiële commissie aftreedt.
2. Een bestuurslid kan niet tevens lid van de financiële commissie zijn.
3. De financiële commissie adviseert de algemene vergadering jaarlijks over de financiën van de vereniging, zoals is voorzien in de statuten.

Artikel 11.

1. De vereniging kent een wedstrijdsecretaris voor de landelijke competitie van de senioren, een wedstrijdsecretaris voor de regionale competitie van de senioren en een wedstrijdsecretaris voor de jeugd. Deze worden door het bestuur benoemd.
2. De wedstrijdsecretaris is belast met alle werkzaamheden, verband houdende met en voortvloeiende uit de competities waaraan teams van de vereniging deelnemen. Hij heeft tevens een adviserende stem in de technische commissie.
3. De vereniging kent een of meer toernooicoördinatoren.
4. De toernooicoördinator informeert de leden over komende toernooien en verzorgt zo nodig de inschrijving van de leden daarvoor.

Artikel 12.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door andere dan de in artikel 8 genoemde commissies of personen. Deze worden door het bestuur benoemd.

Wedstrijden

Artikel 13.

Spelende leden hebben het recht in competitiewedstrijden en andere wedstrijden voor de vereniging uit te komen.

Artikel 14.

Het bestuur zorgt voor voldoende speelgelegenheid voor competitiewedstrijden en andere wedstrijden. Het zorgt voor goede omstandigheden, een en ander met inachtneming van de voorschriften van de bond.

Artikel 15.

De leden zijn verplicht in alle door de vereniging uitgeschreven wedstrijden in het voorgeschreven tenue te verschijnen.

Artikel 16.

a. Het bestuur deelt op aanwijzing van de technische commissie voor het begin van de competitie de leden in verschillende teams in.
b. Elk team kiest uit zijn midden een aanvoerder. Indien het team er niet in slaagt een aanvoerder te kiezen, wijst het bestuur een aanvoerder aan.
c. De aanvoerder vertegenwoordigt de vereniging gedurende de wedstrijden en is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken.
d. De aanvoerder vult de uitslag van de wedstrijden en andere gegevens in op het digitale wedstrijdformulier van de bond.

Artikel 17.

a. De aanvoerder bepaalt voor de competitiewedstrijden in overleg met de leden van het team wie in welke wedstrijden uitkomen.
b. Een speler die verhinderd is voor een wedstrijd waarvoor hij is ingedeeld, maakt daarvan uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de wedstrijd melding bij de aanvoerder. Als die niet in de vacature kan voorzien, meldt hij dit bij de wedstrijdsecretaris.

Artikel 18.

Een boete die aan de vereniging wordt opgelegd in verband met een misdraging of
nalatigheid van een lid, kan op dat lid worden verhaald.

Bardiensten

Artikel 19.

1. Alle leden zijn verplicht twee maal per half jaar een bardienst te vervullen, tenzij zijgebruik maken van de afkoopregeling.
2. Elk lid dat bardiensten vervult, is verplicht het certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA-certificaat) te behalen en aan het bestuur toe te zenden.
3. Het bestuur kan in bijzondere gevallen vrijstelling van bardiensten verlenen.
4. Alle in dit artikel genoemde verplichtingen rusten voor leden onder de 18 jaar op hun wettelijk vertegenwoordiger.
5. Het bestuur regelt de wijze waarop de bardiensten dienen te worden vervuld en legt dit vast in de barmap.

Gedragsregels

Artikel 20.

1. Een ieder dient zich binnen het clubgebouw ordelijk en netjes te gedragen. De gedragsregels van het binnen de vereniging geldende integriteitsbeleid worden daarbij gerespecteerd.
2. Eigendommen van de vereniging of van derden binnen het clubgebouw mogen niet worden beschadigd, vernield of gestolen. Eventuele schade wordt door het bestuur op de aansprakelijke verhaald.

Artikel 21.

1. In het gebouw wordt niet gerookt.

2. In de kantine gelden de volgende regels:
a. Na gebruik van tafels en stoelen dienen deze weer op hun plaats te worden teruggezet.
b. Na gebruik van de televisie moet deze weer worden afgesloten.
c. Bij aanwezigheid van een barpersoon mag niemand anders zich achter de bar of in de keuken bevinden, behalve met toestemming van de barpersoon.
d. Ten alle tijde is zelfbediening uitgesloten. Rommel moet door de veroorzaker(s) opgeruimd worden.

3. In de speelzaal gelden de volgende regels:
a. Na wedstrijden en trainingen wordt de zaal netjes achtergelaten. Zonodig wordt de zaal aangeveegd.
b. Gespeeld wordt er alleen met binnen-sportschoenen aan.
c. Gebruikt wedstrijd- of trainingsmateriaal moet worden opgeruimd.
d. In de speelzaal mag niet gegeten of gedronken worden.

4. In de kleedkamers gelden de volgende regels:
a. De kleedkamers worden alleen gebruikt voor het omkleden en douchen.
b. De kleedkamers worden netjes en schoon achtergelaten.

5. Diegene die het laatst het gebouw verlaat, zorgt ervoor, dat alle lichten uit zijn, de ramen en de nooddeuren gesloten zijn en het gebouw wordt afgesloten.

Slotbepalingen

Artikel 22.

Wijzigingen en/of aanvullingen van het huishoudelijk reglement treden direct na goedkeuring in werking.

Artikel 23.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 21 juni 2022