Bestuursreglement Drank

Artikel 1 – Begripsbepalingen

1. Alcoholhoudende dranken:
a. Onder zwak-alcoholhoudende drank wordt verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
b. Onder sterke drank wordt verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.

2. Leidinggevenden:
Het bestuur wijst twee leden aan als leidinggevende. Deze leden zijn ten minste 21 jaar oud en in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne. De leidinggevenden worden als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Wijzigingen in leidinggevenden binnen de vereniging worden daartoe doorgegeven aan de gemeente Leiden. De leidinggevenden geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine.

3. Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 – Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
a. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
b. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
c. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
d. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
e. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
f. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 – Vaststellen en wijzigen

1. Het bestuursreglement Drank- en Horecawet wordt door het bestuur van de vereniging vastgesteld en wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de Algemene vergadering van de vereniging.
2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement.

1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat dit bestuursreglement of een kopie ervan aanwezig is in de sportkantine.

Artikel 5 – Huis- en gedragsregels

1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras.
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.
4. De vereniging wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
5. De vereniging stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
6. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan.
8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 – Openingstijden en schenktijden

1. De kantine kan geopend zijn:
maandag t/m vrijdag: 17:00 tot 24:00 uur
zaterdag en zondag: 10:00 tot 24:00 uur
2. Op de volgende tijdstippen mag alcohol worden geschonken:
maandag t/m vrijdag: 19:00 tot 24:00 uur
zaterdag en zondag: 12:00 tot 24:00 uur

Artikel 7 – Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:
a. Barvrijwilligers zijn ten minste 18 jaar oud;
b. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
c. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
d. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Artikel 8 – Voorlichting

1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
2. De vereniging onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 – Handhaving, klachtenprocedure en sancties

1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger), gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten, het huishoudelijk reglement en het tuchtreglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

Artikel 10 – Toegelaten horeca-activiteiten

1. De vereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden, behoudens met toestemming van de gemeente. Het bestuur ziet hierop toe.
2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de vereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende dan wel andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Aldus vastgesteld door het bestuur en bekrachtigd door de Algemene vergadering op 21 juni 2022